بخش قطعات

نمایندگان محترم می توانید کلیه دستور العمل ها و بخشنامه های مربوطه به واحد  قطعات را از طریق باکس های زیر دانلود کنید.

بخش قطعات لاماری

سفارش گذاری سیالات مصرفی لاماری ایما

دستورالعمل خرید از بازار تابان

دستورالعمل خرید از بازار پویا

جزوه قطعه شناسی پارت کاتالوگ خودرو لاماری

تغییرات شماره فنی های سیستم تعلیق جلو خودروی لاماری ایما